ELEKTRODY ODNIESIENIA HYDROMET

ELEKTRODA ODNIESIENIA R-10

ELEKTRODA ODNIESIENIA R-10

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda typu R-10 jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowania w pomiarach pH lub w innych oznaczeniach potencjometrycznych. Współpracuje z elektrodą pomiarową (wskaźnikową) tworząc ogniwo pomiarowe, którego napięcie może być mierzone miliwoltomierzem, pH-metrem lub jono­metrem. Jako układ odniesienia zawiera półogniwo Ag/AgCl, zanurzone w roztworze chlorku potasu o stę­żeniu 4,0 mol/l. Korpus elektrody posiada ceramiczną diafragmę (łącznik elektrolityczny), odporną chemicz­nie i zapewniającą właściwy kontakt półogniwa z próbką. Elektrodę można stosować w temperaturach do 100ºC, bez występowania rozkładu materiału elektroaktywnego. Nie zaleca się stosowania elektrody w roztworach zawierających siarczki lub substancje silnie redukujące, ponieważ mogą one spowodować zanieczyszczenie, a nawet zablokowanie łącznika. Ponadto, niewskazane jest ciągłe stosowanie elektrody w roztworach silnie alkalicznych oraz wykorzystywanie jej w miareczkowaniach, w których jony chlorkowe, potasowe lub srebrowe mogą być źródłem błędów pomiarowych. Elektroda typu R-10 jest przysto­sowana zarówno do pomiarów w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysłowych. Korpus elektrody posiada boczny tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu odniesienia. Tubus umożliwia również podłą­czenie dodatkowego zbiornika z roztworem odniesienia, co może się okazać niezbędne podczas pomiarów ciągłych, zwłaszcza w roztworach występujących pod zwiększonym ciśnieniem. Podczas maga­zynowania lub transportu elektrody, łącznik elektrolityczny oraz boczny tubus uszczelnione są gumowymi kapturkami.

 

Dane techniczne

Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE04) 4,0 M KCl
Potencjał półogniwa wzgl. normalnej elektrody wodorowej (w 25ºC) +199 ± 2 mV
Zakres temperatur stosowania 0...100ºC
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Rezystancja elektrody < 5 kΩ
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm
Średnica bocznego tubusu 6...7 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał kapturków uszczelniających guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka bananowa
ELEKTRODA ODNIESIENIA R-10S

ELEKTRODA ODNIESIENIA R-10S

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda typu R-10/S jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowania w pomiarach pH oraz w innych oznaczeniach potencjometrycznych. Współpracuje z elektrodą pomiarową (wskaźnikową) tworząc ogniwo pomiarowe, którego napięcie może być mierzone miliwoltomierzem, pH-metrem lub jono­metrem. Jako układ odniesienia zawiera półogniwo Ag/AgCl, zanurzone w roztworze chlorku potasu o stę­żeniu 3,0 mol/l, wysyconym chlorkiem srebra. Elektroda posiada łącznik elektrolityczny w postaci rucho­mego, szklanego szlifu. Tego rodzaju łącznik zapewnia właściwy kontakt półogniwa odniesienia z roztwo­rem badanym, także w przypadku pomiarów w środowiskach ubogich w jony, takich jak woda destylowana, wody kotłowe, wody powierzchniowe lub gruntowe. Ruchomy łącznik szlifowy jest łatwy do czyszczenia, co umożliwia stosowanie elektrody w roztworach silnie zanieczyszczonych, takich jak zawiesiny, szlamy itp. oraz praktycznie eliminuje ryzyko zablokowania łącznika osadami, także w próbkach zawierających siarczki. Elektrodę można stosować w temperaturach do 100ºC, bez występowania rozkładu materiału elektroak­tywnego. Nie zaleca się ciągłego stosowania elektrody w roztworach silnie alkalicznych, a także wykorzy­stywania jej w miareczkowaniach, w których jony chlorkowe, potasowe lub srebrowe mogą być źródłem błę­dów pomiarowych. Elektroda R-10/S jest przystosowana zarówno do pomiarów w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysłowych. Korpus elektrody posiada boczny się tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu odniesienia. Boczny tubus umożliwia również podłączenie dodatkowego zbiornika z roztworem odniesienia, co może się okazać niezbędne podczas pomiarów ciągłych, zwłaszcza w roztworach występują­cych pod zwiększonym ciśnieniem. Podczas magazynowania lub transportu tubus uszczelniony jest gumowym kapturkiem, a łącznik gumową tulejką.

 

Dane techniczne

Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE02) 3,0 M KCl + AgCl
Potencjał półogniwa wzgl. normalnej elektrody wodorowej (w 25ºC) +207 ± 2 mV
Zakres temperatur stosowania 0...100ºC
Łącznik elektrolityczny ruchomy szklany szlif
Rezystancja elektrody < 5 kΩ
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm
Średnica bocznego tubusu 6...7 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał kapturka uszczelniającego guma silikonowa
Materiał tulejki uszczelniającej łącznik guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka bananowa
ELEKTRODA ODNIESIENIA RU-10

ELEKTRODA ODNIESIENIA RU-10

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda typu RU-10 jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowania w pomiarach pH lub w innych oznaczeniach potencjometrycznych. Współpracuje z elektrodą pomiarową (wskaźnikową) tworząc ogniwo pomiarowe, którego napięcie może być mierzone miliwoltomierzem, pH-metrem lub jono­metrem. Jako układ odniesienia zawiera półogniwo Ag/AgCl, zanurzone w roztworze chlorku potasu o stę­żeniu 4,0 mol/l. Korpus elektrody posiada ceramiczną diafragmę (łącznik elektrolityczny) osadzoną w bocz­nej ściance korpusu, co umożliwia stosowanie elektrody (wraz z elektrodą szklaną EH-02) w pomiarach ciągłych z wykorzystaniem czyszczenia metodą ultradźwiękową. Tego rodzaju czyszczenie okazuje się skuteczne w przypadku występowania w roztworze badanym tłuszczów, olejów, żywic lub bezpostaciowych osadów wodorotlenków metali, obecnych w ściekach przemysłowych lub komunalnych. Nie zaleca się stosowania elektrody w roztworach zawierających siarczki lub substancje silnie redukujące, ponieważ mogą one spowodować zanieczyszczenie, a nawet zablokowanie łącznika elektrolitycznego. Korpus elek­trody posiada tubus, umożliwiający uzupełnianie lub wymianę roztworu odniesienia. Boczny tubus umożliwia również podłączenie dodatkowego zbiornika z roztworem odniesienia, co może się okazać niezbędne podczas po­miarów ciągłych, zwłaszcza w roztworach występujących pod zwiększonym ciśnie­niem. Podczas magazynowania lub transportu łącznik uszczelniony jest gumową tulejką, a boczny tubus gumowym kapturkiem.

 

Dane techniczne

Półogniwo odniesienia

Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE04) 4,0 M KCl
Potencjał półogniwa wzgl. normalnej elektrody wodo­rowej (w 25ºC) +199 ± 2 mV
Zakres temperatur stosowania 0...100ºC
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Rezystancja elektrody < 5 kΩ
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm
Średnica bocznego tubusu 6...7 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał kapturka uszczelniającego guma silikonowa
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka bananowa
ELEKTRODA ODNIESIENIA RL-100

ELEKTRODA ODNIESIENIA RL-100

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda typu RL-100 jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowa­nia w pomiarach pH oraz innych pomiarach potencjometrycznych. Współpracuje z elektrodą pomia­rową (wskaźnikową), tworząc ogniwo pomiarowe, którego napięcie może być mierzone miliwol­tomierzem, pH-metrem lub jonometrem. Jako układ odniesienia zawiera półogniwo Ag/AgCl, za­nurzone w niewymiennym, nasyconym roztworze chlorku potasu, wysyconym chlorkiem srebra. Półogniwo odniesienia osłonięte jest komorą zewnętrzną z roztworem pośrednim (ochronnym), będącym w kontakcie z badaną próbką za pośrednic­twem zewnętrznego łącznika elektrolitycznego. W wykonaniu standardowym, jako roztwór pośredni, stosowany jest 4,0 M roztwór chlorku potasu. Ze względu na łatwość wymiany roztworu pośredniego, elektroda RL-100 może być szczególnie przydatna do stosowania w warunkach laboratoryjnych. Podczas stosowania elektrody w pomiarach pH, roztwór ochronny o odpowiednio dobranym składzie, może skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniu roztworu odniesienia lub wewnętrznego łącznika elektrolitycznego, a nawet uszkodzeniu półogniwa, na skutek oddziaływania szkodliwych substancji zawartych w próbce. Należą do nich substancje zdolne do tworzenia z jonami elektrolitu trudno rozpuszczalnych osadów, takie jak siarczki, jodki, bromki, nadchlorany, jony srebra, rtęci(I), ołowiu(II), miedzi(I)), substan­cje silnie utleniające, (np. chlor, nadmanganiany), silnie redukujące (np. dwutlenek siarki, aminy), substancje kompleksujące jony srebra takie jak cyjanki, amoniak i substancje bloku­jące łącznik, takie jak krew, mleko, itp. Elektroda odniesienia RL-100 może być również z powodze­niem stosowana, gdy jony zawarte w roztworze odniesienia elektrody konwencjo­nalnej zanie­czyszczają badaną próbkę powo­dując błędy pomiarowe. Typowym przykładem może być oznaczanie chlorków z wykorzystaniem jonoselektywnej elektrody chlorkowej. Odpowiedni dobór składu roztworu pośredniego w komorze zewnętrznej umożliwia optymal­ne dostosowanie elektrody do współpracy z różnymi elektrodami jonose­lektywnymi oraz do pomiarów w roztworach o różnym składzie. Podczas magazynowania lub transportu łącznik elektrolityczny komory zewnętrznej, uszczelniony jest gumowym kapturkiem.

 

Dane techniczne

Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl + AgCl
Roztwór pośredni (SE04) 4,0 M KCl
Potencjał półogniwa wzgl. normalnej elektrody wodorowej (w 25ºC) +197 ± 3 mV
Zakres temperatur stosowania 0...80ºC
Wewnętrzny łącznik elektrolityczny ceramiczny
Zewnętrzny łącznik elektrolityczny ceramiczny
Rezystancja elektrody < 5 kΩ
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał oprawki guma sili­ko­nowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka bananowa
ELEKTRODA ODNIESIENIA RL-100/S

ELEKTRODA ODNIESIENIA RL-100/S

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda typu RL-100/S jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowania w pomiarach pH lub w innych pomiarach potencjometrycznych. Współpracuje z elektrodą pomia­rową (wskaźnikową), tworząc ogniwo pomiarowe, którego napięcie może być mierzone miliwol­tomierzem, pH-metrem lub jonometrem. Jako układ odniesienia zawiera półogniwo Ag/AgCl, za­nurzone w niewymiennym, nasyconym roztworze chlorku potasu, wysyconym chlorkiem srebra. Półogniwo odniesienia osłonięte jest komorą zewnętrzną z roztworem pośrednim (ochronnym), będącym w kontakcie z próbką za pośrednictwem zewnętrznego łącznika elektrolitycznego w postaci ruchomego, szklanego szlifu. W porównaniu z łącznikami ceramicznymi, łącznik szlifowy jest znacznie mniej wrażliwy na zmiany przewodności badanego roztworu oraz jest łatwy do czyszczenia. Dlatego elektroda RL-100/S może być zalecana do stosowania w roztworach słabo zdysocjowanych, o niskiej przewodności elektrycznej, a także w roztworach silnie zanieczyszczo­nych. W wykonaniu standardowym, jako roztwór pośredni, stosowany jest 4,0 M roztwór chlorku potasu. Ze względu na łatwość wymiany roztworu pośredniego, elektroda RL-100/S może być szczególnie przydatna do stosowania w warunkach laboratoryjnych. Podczas stosowania elek­trody w pomia­rach pH, roztwór ochronny o odpowiednio dobranym składzie, może skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniu roztworu odniesienia lub wewnętrznego łącznika elektrolitycznego, a nawet uszkodzeniu półogniwa, na skutek oddziaływania szkodliwych substancji zawartych w próbce. Należą do nich substancje zdolne do tworzenia z jonami elektrolitu trudno rozpuszczal­nych osa­dów, np. siarczki, jodki, bromki, nadchlorany, jony srebra, rtęci(I), ołowiu(II), miedzi(I)), substan­cje silnie utleniające, (np. chlor, nadmanganiany), silnie redukujące (np. dwutlenek siarki, aminy), substancje kompleksujące jony srebra takie jak cyjanki, amoniak, a także substancje blokujące łącznik, takie jak krew, mleko, itp. Elektroda odniesienia może być również z powodze­niem sto­sowana, gdy jony występujące w roztworze odniesienia zanieczyszczają badaną próbkę, powo­dując błędy pomiarowe. Typowym przykładem może być oznaczanie chlorków z wykorzy­staniem jonoselektywnej elektrody chlorkowej. Odpowiedni dobór składu roztworu po­średniego w komo­rze zewnętrznej, umożliwia optymalne dostosowanie elektrody do współpracy z różnymi elektro­dami jonoselektywnymi oraz do pomiarów w roztworach o różnym składzie. Podczas magazyno­wania lub transportu łącznik elektrolityczny osłonięty jest gumowym kapturkiem.

 

Dane techniczne

Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl + AgCl
Roztwór pośredni (SE04) 4,0 M KCl
Potencjał półogniwa wzgl. normalnej elektrody wodorowej (w 25ºC) +197 ± 2mV
Zakres temperatur stosowania 0...80ºC
Wewnętrzny łącznik elektrolityczny ceramiczny
Zewnętrzny łącznik elektrolityczny ruchomy szklany szlif
Rezystancja elektrody < 5 kΩ
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka bananowa