ELEKTRODY JONOSELEKTYWNE HYDOMET

ELEKTRODA SIARCZKOWO-SREBROWA EAg/S-01

ELEKTRODA SIARCZKOWO-SREBROWA EAg/S-01

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda siarczkowo-srebrowa typu EAg/S-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczonym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów siarczkowych lub srebrowych w roztworach wodnych. Elektroda EAg/S-01 nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia o potencjale niezależnym od składu roztworu badanego. Odpowiednią elektrodą odniesienia może być elektroda chlorosrebrowa z podwójnym łącznikiem elektrolitycznym typu RL-100, z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu potasu lub elektroda chlo­rosrebrowa z pojedynczym łącznikiem typu R-10. Elektrody po podłączeniu do jonometru lub pH/miliwoltomierza tworzą ogniwo, umożliwiające pomiar stężenia jonów siarczkowych lub sre­browych. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z miernika posiadającego od­dzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (bananowe) lub posia­dania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera). Elektroda posiada odporny mechanicznie epoksydowy korpus zakończony płaską membraną jonoczułą. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrostatycznych, zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową warstwą półprzewodzącą. Wymiary elektrody umożliwiają jej montaż w typowych głowicach pomiarowych przepływowych lub zanurzeniowych.

Oznaczenia mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bezpośrednich, lub przy zastosowa­niu technik opartych na przyroście stężenia jonów siarczkowych lub srebrowych w badanej próbce. Elektroda może być szczególnie przydatna jako wskaźnik punktu końcowego w mia­reczkowaniach siarczków lub srebra.

Gdy elektroda wykorzystywana jest jako srebrowo-czuła, znajduje zastosowanie w kontroli stężenia srebra w roztworach utrwalaczy fotograficznych, w cyjankowych kąpielach gal­wanicznych, w procesach hydrometalurgicznych, a także jako wskaźnik punktu końcowego w miareczkowania argentometrycznych chlorków, bromków, cyjanków, rodanków itp. Stosowana jako elektroda siarczkowo-czuła, może być wykorzystana do bezpo­średniego lub pośredniego oznaczania siarczków w ściekach przemysłowych, w wodach po­wierzchniowych, środkach kosmetycznych, w przemyśle celulozowo-papierniczym, do oznacza­nia tiozwiązków w kąpielach do powierzchniowej obróbki metali itp.

Elektroda siarczkowo-srebrowa wyróżnia się wyjątkową selektywnością i odpornością membrany na „zatrucia” wywołane obecnością innych jonów. Istotne zakłócenia mogą powodować jony rtęci. Ponadto, elektroda wykazuje w stężonych roztworach cyjanków krótszą żywotność, spowodowaną stopniowym rozpuszczaniem materiału membrany.

 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy dla bezpośredniego oznaczania srebra 10-7..1 mol/l Ag+
  0,01...107900 ppm Ag+
Zakres pomiarowy dla bezpośredniego oznaczania siarczków 10-6...0,1 mol/l S-2
  0,32...32100 ppm S2-
Zakres temperatury dla pracy okresowej 0...80ºC
Zakres temperatury dla pracy ciągłej 0...40ºC
Zakres pH dla oznaczania srebra 2...8
Zakres pH dla oznaczania siarczków 13...14
Nachylenie charakterystyki dla oznaczania srebra 56 ± 3 mV/pAg+
Nachylenie charakterystyki dla oznaczania siarczków 27 ± 2 mV/pS2-
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) poniżej 1000 kΩ
Współczynniki selektywności dla oznaczania srebra Cu2+ = 2·10-5
  Pb2+ = 2·10-10
Współczynniki selektywności dla oznaczania siarczków CN- = 10-3
  I- = 2·10-18
Typ membrany jonoczułej polikrystaliczna
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA BROMKOWA EBr-01

ELEKTRODA BROMKOWA EBr-01

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda bromkowa typu EBr-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczo­nym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów bromkowych w roztworach wodnych. Elektroda bromkowa nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia o poten­cjale niezależnym od składu roztworu badanego. Odpowiednią elektrodą odniesienia może być elektroda typu RL-100, z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu potasu. Elektrody, po podłączeniu do jonometru lub pH/miliwoltomierza, tworzą ogniwo umożliwiające pomiar stężenia jonów bromkowych. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z miernika posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odnie­sienia (bananowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera). Elektroda po­siada odporny mechanicznie epoksydowy korpus zakończony płaską membraną jonoczułą. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrostatycznych, zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową warstwą półprzewodzącą. Wy­miary elektrody umożliwiają montaż w typowych głowicach pomiarowych przepły­wowych lub zanurzeniowych.

Oznaczenia mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bezpośrednich, lub przy zastosowa­niu technik opartych na przyroście stężenia jonów bromkowych w badanej próbce. Elektroda może być szczególnie przydatna jako wskaźnik punktu końcowego w argentometrycznych mia­reczkowaniach bromków, a także substancji reagujących z bromkami w stosunku stechiome­trycznym. Do typowych zastosowań elektrody należy oznaczanie bromków w produktach żywnościowych i napojach, w tkankach roślin, w wodzie morskiej, w glebie, w emulsjach fotograficznych itp. Może być także stosowana w analizie nienasyconych związków organicznych występujących w prze­myśle petro­chemicznym, w produkcji tworzyw sztucznych oraz w medycynie.

Pewne ograniczenia w stosowaniu elektrody mogą wynikać z obecności w próbce substancji zakłócających działanie jonoczułej membrany lub powodujących jej uszko­dzenia. Do substancji zakłócających działanie elektrody należą jony zdolne do tworzenia z materiałem membrany trudno rozpuszczalnych osadów, takie jak siarczki lub jodki, substancje tworzące rozpuszczalne związki kompleksowe takie jak cyjanki, tiosiarczany lub amoniak względnie substancje reduku­jące, jak aminy lub składniki fotograficznych kąpieli wywołujących.

 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 10-6...1 mol/l Br-
  0,08...80000 ppm Br-
Zakres temperatury dla pracy okresowej 0...80ºC
Zakres temperatury dla pracy ciągłej 0...40ºC
Dopuszczalny zakres pH 2...11
Zalecany zakres pH 4...10
Nachylenie charakterystyki 56 ± 3 mV/pBr-
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) poniżej 50 kΩ
Współczynniki selektywności S2- - zakłócają nawet ślady
  I- = 105
  S2O32- = 1
  OH- = 10-4
Typ membrany jonoczułej polikrystaliczna
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA CHLORKOWA ECl-01

ELEKTRODA CHLORKOWA ECl-01

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda chlorkowa typu ECl-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczo­nym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów chlorkowych w roztworach wodnych. Może być stosowana w warunkach laboratoryjnych lub w przemysłowych pomiarach ciągłych. Elektroda ECl-01 nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia o potencjale niezależnym od składu roztworu badanego. Odpowiednią elektrodą odniesienia może być elek­troda typu RL-100, z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu potasu. Elek­trody, po podłączeniu do jonometru lub pH/miliwoltomierza, tworzą ogniwo umożliwiające pomiar stężenia jonów chlorkowych. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z miernika posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (ba­nanowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera). Elektroda posiada od­porny mechanicznie epoksydowy korpus zakończony płaską membraną jonoczułą. W celu sku­tecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrostatycznych, zastoso­wano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową warstwą półprzewodzącą. Wymiary elek­trody umożliwiają montaż w typowych głowicach pomiarowych przepływowych lub zanurzeniowych.

Oznaczenia mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bezpośrednich, lub przy zastosowa­niu technik opartych na przyroście stężenia jonów chlorkowych w badanej próbce. Elektroda może być szczególnie przydatna jako wskaźnik punktu końcowego w argentometrycznych mia­reczkowaniach chlorków. Do typowych zastosowań elektrody należy oznaczanie chlorków w wodach powierzchniowych i gruntowych, w ściekach, w przetworach spożywczych, w sokach warzywnych, w tkankach roślin, w ekstraktach glebowych, próbkach biologicznych itp. Elektroda chlorkowa może być także stosowana w energetyce, w badaniach geologicznych, w ochronie środowiska, w diagnostyce medycznej itp. Pewne ograniczenia w stosowaniu elektrody mogą wynikać z obecności w próbce substancji zakłócających działanie jonoczułej membrany lub powodujących jej uszkodzenia. Do substancji zakłócających działanie elektrody należą jony zdolne do tworzenia z materiałem membrany trudno rozpuszczalnych osadów, takie jak siarczki, jodki lub bromki, substancje two­rzące rozpuszczalne związki kompleksowe, takie jak cyjanki, tiosiarczany lub amoniak względnie substancje redukujące, takie jak aminy lub składniki fotograficznych kąpieli wywołujących.

 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 5·10-5...1 mol/l Cl-
  1,8...35500 ppm Cl-
Zakres temperatury dla pracy okresowej 0...80ºC
Zakres temperatury dla pracy ciągłej 0...40ºC
Dopuszczalny zakres pH 2...11
Zalecany zakres pH 3...7
Nachylenie charakterystyki 56 ± 3 mV/pCl-
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) poniżej 50 kΩ
Współczynniki selektywności S2- - zakłócają nawet ślady
  I- = 105
  S2O32- = 80
  Br- = 10
  OH- = 0,03
Typ membrany jonoczułej polikrystaliczna
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA CYJANKOWA ECN-01

ELEKTRODA CYJANKOWA ECN-01

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda cyjankowa typu ECN-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczo­nym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów cyjankowych w roztworach wodnych. Elek­troda cyjankowa nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia o poten­cjale niezależnym od składu roztworu badanego. Odpowiednią elektrodą odniesienia może być elektroda typu RL-100, z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu potasu. Elektrody po podłączeniu do jonometru lub pH/miliwoltomierza, tworzą ogniwo umożliwiające pomiar stężenia cyjanków w badanym roztworze. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga ko­rzystania z miernika posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elek­trody odniesienia (bananowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera). Elektroda posiada odporny mechanicznie epoksydowy korpus zakończony płaską membraną jonoczułą. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elek­trostatycznych, zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową warstwą półprze­wodzącą. Wymiary elektrody umożliwiają jej montaż w typowych głowicach pomiarowych, przepływowych lub zanurzeniowych.

Oznaczenia mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bezpośrednich, lub przy zastosowa­niu technik opartych na przyroście stężenia jonów cyjankowych w badanej próbce. Elektroda może być szczególnie przydatna jako wskaźnik punktu końcowego w argentometrycznych mia­reczkowaniach cyjanków, a także substancji reagujących z cyjankami w stosunku, stechiome­trycznym.

Do typowych zastosowań elektrody cyjankowej należy oznaczanie cyjanków w kąpielach gal­wanicznych, w ściekach przemysłowych, w kąpielach stosowanych w procesach obróbki po­wierzchniowej metali, a także oznaczanie wielu kationów metali, tworzących z jonami cyjanko­wymi stabilne kompleksy. Elektroda cyjankowa może być również wykorzystywana do oznacza­nia stężenia cyjanowodoru w powietrzu.

Ograniczenia w stosowaniu elektrody mogą wynikać z obecności w próbce substancji zakłóca­jących działanie jonoczułej membrany lub powodujących jej uszkodzenia. Do substancji zakłó­cających należą jony zdolne do tworzenia z materiałem membrany trudno rozpuszczalnych osadów, takie jak siarczki, jony, na które elektroda reaguje z podobną selek­tywnością, takie jak jodki oraz substancje redukujące, takie składniki fotograficznych kąpieli wy­wołujących, aminy itp. Należy również unikać zbyt dużych stężeń cyjanków w roztworze bada­nym (powyżej 0,01 mol/l), powodujących rozpuszczanie się materiału jonoczułej membrany. Roztwory takie należy przed pomiarem rozcieńczyć.

 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 10-6...10-2 mol/l CN-
  0,026...260 ppm CN-
Zakres temperatury dla pracy okresowej 0...80ºC
Zakres temperatury dla pracy ciągłej 0...40ºC
Zalecany zakres pH 11...14
Nachylenie charakterystyki 57 ± 3 mV/pCN-
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) poniżej 300 kΩ
Współczynniki selektywności S2- - zakłócają nawet ślady
  I- = 0,3
  Br- = 2·10-5
 

Cl- = 2·10-6

  OH- = 5·10-6
Typ membrany jonoczułej polikrystaliczna
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA JODKOWA EI-01

ELEKTRODA JODKOWA EI-01

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda jodkowa typu EI-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczonym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów jodkowych w roztworach wodnych. Może być sto­sowana w warunkach laboratoryjnych lub w przemysłowych pomiarach ciągłych. Elektroda EI‑01 nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia o potencjale niezależnym od składu roztworu bada­nego. Odpowiednią elektrodą odniesienia może być elektroda typu RL-100, z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu potasu. Elektrody po podłączeniu do jonometru lub pH/miliwoltomierza, tworzą ogniwo umożliwiające pomiar stężenia jonów jodkowych. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z miernika posiada­jącego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odnie­sienia (bananowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera). Elektroda posiada odporny mechanicznie epoksydowy korpus zakończony płaską membraną jonoczułą. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrostatycz­nych, zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową warstwą półprzewodzącą. Wymiary elektrody umożliwiają montaż w głowicach pomiarowych przepływowych lub zanurzeniowych.

Oznaczenia mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bezpośrednich, lub przy zastosowa­niu technik opartych na przyroście stężenia jonów jodkowych w badanej próbce. Elektroda może być szczególnie przydatna jako wskaźnik punktu końcowego w argentometrycznych miareczkowaniach jodków, a także substancji reagujących z jodkami w stosunku stechiome­trycznym.

Do typowych zastosowań elektrody jodkowej należy oznaczanie jodków w produktach żywno­ściowych i farmaceutycznych, w jodowanej soli kuchennej, w wodzie morskiej, morskich wodo­rostach, w glebie itp. Elektroda ta może być wykorzystywana w chemii analitycznej (w jodome­trii), jako wskaźnik punktu końcowego w miareczkowaniach wielu substancji utleniających lub redukujących. Elektroda jodkowa może być przydatna do bezpośredniego lub miareczkowego oznaczania rtęci, a także wraz z elektrodą platynową do pośredniego oznaczania aktywnego chloru w roztworach wodnych (stacje uzdatniania wody, baseny itp.).

Ograniczenia w stosowaniu elektrody mogą wynikać z obecności w próbce substancji zakłócających działanie jonoczułej membrany lub powodujących jej uszkodzenia. Do substan­cji zakłócających działanie elektrody należą jony zdolne do two­rzenia z materiałem membrany trudno rozpuszczalnych osadów, takie jak siarczki, substancje tworzące rozpuszczalne związki kompleksowe, takie jak cyjanki względnie substancje redukujące, takie składniki fotograficz­nych kąpieli wywołujących.

 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 10-7...1 mol/l I-
  0,013...127000 ppm I-
Zakres temperatury dla pracy okresowej 0...80ºC
Zakres temperatury dla pracy ciągłej 0...40ºC
Dopuszczalny zakres pH 2...11
Zalecany zakres pH 4...10
Nachylenie charakterystyki 56 ± 3 mV/pI-
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) poniżej 300 kΩ
Współczynniki selektywności S2- - zakłócają nawet ślady
  CN- = 3
  Br- = 7·10-5
  Cl- = 5·10-6
  OH- = 5·10-6
Typ membrany jonoczułej polikrystaliczna
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA MIEDZIOWA ECu-01

ELEKTRODA MIEDZIOWA ECu-01

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda miedziowa typu ECu-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczo­nym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów miedzi (II) w roztworach wodnych. Elektroda ECu-01 nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia o potencjale niezależnym od składu roztworu badanego. Odpowiednią elektrodą odniesienia może być elek­troda typu RL-100, z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu potasu. Elek­trody po podłączeniu do pH/miliwoltomierza lub jonometru tworzą ogniwo pomiarowe umożliwiające pomiar stężenia jonów miedzi (II). Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z miernika posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (ba­nanowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera). Elektroda EI-01 posiada od­porny mechanicznie epoksydowy korpus zakończony płaską membraną jonoczułą. W celu sku­tecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektro­statycznych, zastoso­wano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową warstwą półprzewodzącą. Wymiary elek­trody umożliwiają montaż w głowicach pomiarowych, zarówno przepływowych, jak i zanurzeniowych.

Oznaczenia mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bezpośrednich, lub przy zastosowa­niu technik opartych na przyroście stężenia jonów miedzi (II) w badanej próbce. Elektroda może być szczególnie przydatna jako wskaźnik punktu końcowego w miareczkowaniach komplekso­metrycznych, stosowanych do oznaczania kationów wapniowych, cynkowych, manganu (II) lub niklu (II).

Do typowych zastosowań elektrody należy oznaczanie miedzi w kąpielach galwanicznych, ką­pielach stosowanych w procesach trawienia metali i rafinacji rud metali, w ściekach przemysłowych, wodach powierzchniowych, próbkach gleby, produktach żywnościowych i napojach. Przykładem zastosowania elektrody w miareczkowaniu kompleksometrycznym może być ozna­czanie wapnia wersenianem sodowym, w obecności wersenianu miedzi jako wskaźnika.

 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 10-6...1 mol/l Cu2+
  0,06...63500 ppm Cu2+
Zakres temperatury dla pracy okresowej 0...80ºC
Zakres temperatury dla pracy ciągłej 0...40ºC
Zalecany zakres pH w pomiarach bezpośrednich 3...6
Zalecany zakres pH w miareczkowaniach 2...13
Nachylenie charakterystyki 27 ± 2 mV/pCu2+
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) poniżej 100 kΩ
Jony zakłócające Ag+ i Hg2+ muszą być nieobecne,
  wysokie stężenia Fe2+, Cl-, Br-
Współczynniki selektywności Ca2+ = 4·10-5
  Cd2+ = 10-4
  Pb2+ =  8·10-3
Typ membrany jonoczułej polikrystaliczna
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA SODOWA ENa-01

ELEKTRODA SODOWA ENa-01

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda sodowa typu ENa-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczonym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów sodowych w roztworach wodnych. Może być stoso­wana w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych. Elektroda ENa-01 nie może być stoso­wana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia o potencjale niezależnym od składu roz­tworu badanego. W zastosowaniach laboratoryjnych odpowiednią elektrodą odniesienia może być elektroda typu RL-100, z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu amono­wego. W zastoso­waniach przemysłowych można stosować elektrodę odniesienia typu R-10. Elektrody sodowa i odniesienia, po podłączeniu do pH/miliwoltomierza lub jonometru, tworzą ogniwo, umożliwiające pomiar stężenia jonów sodowych. Stosowanie oddzielnych elektrod wy­maga korzystania z miernika posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (bananowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera), umożliwiającego podłączenia obu elektrod. Elektroda posiada szklany korpus za­kończony kulistą membraną jonoczułą. W celu skuteczniej­szego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrostatycznych, zastosowano niskoszumowy ekranowany kabel z do­datkową warstwą półprzewodzącą. Wymiary elektrody umożliwiają jej montaż w typowych gło­wicach pomiarowych, zarówno przepływowych, jak i zanurzeniowych.

Oznaczenia w warunkach laboratoryjnych mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bez­pośrednich, lub przy zastosowaniu metod opartych na przyroście stężenia jonów sodowych. W przypadku zastosowań przemysłowych, korzystne może być stosowanie elektrody do bezpo­średniego oznaczania sodu w strumieniu zbuforowanej próbki (monitorowanie). Do buforowania roztworów, eliminującego zakłócający wpływ jonów wodorowych, wykorzystuje się amoniak lub aminy.

Elektroda może być stosowana do oznaczania sodu w wodzie destylowanej, w wodzie kotłowej, w wodach powierzchniowych lub gruntowych, wodzie morskiej, ściekach przemysłowych, prób­kach biologicznych, tkankach roślinnych, przetworach spożywczych, w próbkach gleby itp.

 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy dla pomiarów stacjonarnych 10-6...1 mol/l Na+
  0,023...23000 ppm Na+
Zakres pomiarowy dla pomiarów w przepływie 10-7...1 mol/l Na+
  2·10-3...23000 ppm Na+
Zakres temperatury 0...80ºC
Zalecany zakres pH 8...12
Nachylenie charakterystyki 57 ± 2 mV/pNa+
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...300 MΩ
Współczynniki selektywności Ag+ = 100
  H+ 30
  K+ = 10-2
  NH4+ = 10-4
Kształt membrany kulisty
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 15 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ZESPOLONA SODOWA ERNa-01

ELEKTRODA ZESPOLONA SODOWA ERNa-01

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona sodowa, typu ERNa-11 jest przeznaczona do oznaczania stężenia (aktywności) jonów sodowych w roztworach wodnych, w warunkach laboratoryjnych. Może być także wykorzystywana w po­miarach ciągłych. Elektroda posiada szklany korpus zakończony kulistą membraną jonoczułą. Zastosowanie trzech łatwo dostępnych ceramicznych diafragm (łączników elektrolitycznych), zapewnia dobry kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym, co stabilizuje odczyt oraz zwiększa niezawodność działania elektrody. Korpus elektrody posiada boczny otwór, umożliwiający w razie potrzeby uzupełnianie roztworu odniesienia. Jako roztwór odniesienia zastosowano mieszaninę azotanu amonu z chlorkiem amonu. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastoso­wano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową powłoką półprzewodzącą.


Możliwości zastosowania elektrody obejmują oznaczanie sodu w wodzie kotłowej, wodzie destylowanej, w wodach powierzchniowych i gruntowych, wodzie morskiej, ściekach przemysłowych, próbkach biologicz­nych, tkankach roślinnych, przetworach spożywczych, w glebie itp.

 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy dla pomiarów stacjonarnych 10-6...1 mol/l Na+
  0,023...23000 ppm Na+
Zakres pomiarowy dla pomiarów w przepływie 10-7...1 mol/l Na+
  2·10-3...23000 ppm Na+
Zakres temperatury 0...80ºC
Zalecany zakres pH 8...12
Nachylenie charakterystyki 57 ± 2 mV/pNa+
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...300 MΩ
Współczynniki selektywności Ag+ = 100
  H+ 30
  K+ = 10-2
  NH4+ = 10-4
Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE21) 0,1M NH4Cl + 4,0M NH4NO3
Kształt membrany kulisty
Łączniki elektrolityczne 3 ceramiczne
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 105 mm
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejek uszczelniających guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ZESPOLONA FLUORKOWA ERF-11

ELEKTRODA ZESPOLONA FLUORKOWA ERF-11

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Zespolona (kombinowana) elektroda fluorkowa typu ERF-11 jest ogniwem pomiarowym przeznaczonym do szybkich, prostych, dokładnych i ekonomicznych pomiarów stężenia fluorków w roztworach wodnych. Wbudowane we wspólny korpus półogniwa pomiarowe (wskaźnikowe) i odniesienia, wymagają mniejszej ilości roztworu, co ogranicza objętość odprowadzanych ścieków. Możliwość uzupełniania roztworem odniesienia, wydłuża okres użytkowania elektrody. Poliwęglanowy korpus przedłużony jest poza półogniwo wskaźnikowe, co chroni go przed uszkodzeniem, nie utrudniając kontaktu z badaną próbką. Elektroda posiada kabel zakończony wtyczką BNC, zabezpieczoną przed wilgocią wodoszczelną osłoną. Standardowym wyposażeniem jest butelka magazynowa, przydatna do przechowywania lub kondycjonowania elektrody.

Elektroda fluorkowa najczęściej znajduje zastosowanie do oznaczania fluorków metodą pomiarów bezpośrednich w wodzie pitnej lub w ściekach. Przy wykorzystaniu różnych technik analitycznych, może być także stosowana w badaniach zawartości fluorków w wielu różnych próbkach, takich jak powietrze, gleba, próbki skał, tkanki roślin, produkty spożywcze, napoje, pasta do zębów, szkło, metale itp.

Elektroda może być także stosowana jako dokładny wskaźnik punktu końcowego miareczkowaniach fluorków, mianowanymi roztworami jonów lantanu, toru lub glinu.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 10-6...1 mol/l F-
  0,02...19000 ppm F-
Zakres temperatury 5...60ºC
Zalecany zakres pH 5...7 dla stężenia 10-6 mol/l F-
Nachylenie charakterystyki 57 ± 3 mV/pF-
Typ membrany jonoczułej monokryształ fluorku lantanu
Rezystancja membrany (w temp. 25ºC) 100...300 kΩ
Współczynniki selektywności OH- = 0,1
Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE07) 2,0 M KCl + AgCl
Łączniki elektrolityczne 2 sztuki
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 110 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 15 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 100 mm
Materiał korpusu poliwęglan
Waga ok. 50 g
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODY ODNIESIENIA

ELEKTRODY ODNIESIENIA

 

Elektrody odniesienia przeznaczone są do współpracy z elektrodami pomiarowymi (wskaźnikowymi) w pomiarach potencjo­metrycznych, takich jak pomiary pH, potencjałów redoks, stężenia jonów itp. Elektrody zawierają roztwór odniesienia (KCl) o ustalonym składzie, dzięki czemu zachowują zasadniczo stały potencjał, bez względu na zmiany składu roztworu badanego. W wykonaniu standardowym, elektrody odniesienia posiadają kabel o długości ok. 1 m, zakończony wtyczką bananową.