CZUJNIKI ZANURZENIOWE HYDROMET

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CD-2

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CD-2

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CD-2, znany także pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CD-2 został wykonany w wer­sji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemników i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 16 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomia­rów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platy­nową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewod­ności. Czujnik CD-2 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, w tym również w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej, wodach gruntowych i powierzchniowych, ściekach, wo­dzie morskiej, oraz w rozcieńczonych roztworach soli, zasad i słabych kwasów mineralnych. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,1 mS/m (1 µS/cm), takich jak stosowana w energetyce woda zdemineralizowana lub kondensaty parowe oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 10 S/m (100 mS/cm), takich jak stę­żone roztwory soli, silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami i powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,1 mS/m...10 S/m
  1 µS/cm...100 mS/cm
Stała czujnika 50 ± 10 m-1 (0,5 ± 0,1 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 35 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 15,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CD-21

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CD-21

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CD-21, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CD-21 został wykonany w wersji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemni­ków i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 16 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewodności. Czujnik CD-21 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, w tym również w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodach naturalnych, zarówno powierzchniowych jak i gruntowych, w ściekach, wodzie morskiej, w roztworach soli, zasad i rozcieńczonych roztworach silnych kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 1 mS/m (10 µS/cm), takich jak stosowana w energetyce woda zdemineralizowana lub kondensaty parowe, woda destylowana oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 20 S/m (200 mS/cm), takich jak stężone roztwory niektórych soli oraz silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz po­wodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 1 mS/m...20 S/m
  10 µS/cm...200 mS/cm
Stała czujnika 100 ± 10 m-1 (1,0 ± 0,1 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 40 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 15,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CD-201

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CD-201

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CD-201, znany również pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CD-201 został wykonany w wersji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemni­ków i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 12 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika, w postaci współosiowych pierścieni, zostały wykonane z gładkiej platyny, tj. nie pokrytej czernią platynową. Rozwiązanie takie przyśpiesza reagowanie czujnika w próbkach o skrajnie niskich przewodnościach oraz stabilizuje wskazania czujnika. Czujnik CD-201 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współ­pracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Zakres zastosowań czujnika CD-201 obejmuje pomiary przewodności wody destylo­wanej lub zdejonizowanej, wód kotłowych i kondensatów parowych występujących w energetyce, oraz słabo zasolonych wód powierzchniowych i gruntowych, takich jak woda źródlana, deszczówka itp. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej powyżej 20 mS/m (200 µS/cm), takich jak silnie zasolona woda pitna, ścieki komunalne lub przemysłowe, woda morska, a także roztwory kwasów, zasad i soli o stężeniach powyżej 0,1 g/l.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m...20 mS/m
  0,1 µS/cm...200 µS/cm
Stała czujnika 10 ± 2 m-1 (0,1 ± 0,02 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CD-210

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CD-210

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny CD-210, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CD-210 został wykonany w wersji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemni­ków i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 12 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewodności. Czujnik CD-210 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, w tym również w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodach powierzchniowych i gruntowych, w ściekach, wodzie morskiej, w roz­tworach soli, zasad i kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o prze­wodności właściwej poniżej 10 mS/m (100 µS/cm), takich jak woda destylowana oraz stosowane w energetyce kondensaty parowe. Nie zaleca się stosowania czujnika w pomiarach próbek silnie zanieczyszczo­nych osadami, olejami lub smarami oraz w roztworach powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 10 mS/m...80 S/m
  100 µS/cm...800 mS/cm
Stała czujnika 1000 ± 200 m-1 (10 ± 2 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 50 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 60 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CDT-2

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CDT-2

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CDT-2, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CDT-2 został wykonany w wersji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemni­ków i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 16 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej prze­wodności. Czujnik CDT-2 posiada wbudowany rezystor termiczny, ułatwiający stosowanie auto­matycznej kompensacji temperatury.

Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, w tym także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej, wodach gruntowych i powierzchniowych, ściekach, wo­dzie morskiej, oraz w rozcieńczonych roztworach soli, zasad i słabych kwasów mineralnych. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,1 mS/m (1 µS/cm), takich jak stosowana w energetyce woda zdemineralizowana lub kondensaty parowe oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 10 S/m (100 mS/cm), takich jak stę­żone roztwory soli, silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,1 mS/m...10 S/m
  1 µS/cm...100 mS/cm
Stała czujnika 50 ± 10 m-1 (0,5 ± 0,1 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-1000 Ω, klasa B
Minimalna głębokość zanurzenia 35 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 15,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CD-3

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CD-3

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CD-3, znany także pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CD-3 został wykonany w wer­sji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemników i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 16 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomia­rów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platy­nową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewod­ności. Skrajne pierścienie platynowe są zwarte, tworząc elektrodę zewnętrzną. Drugą elektrodą jest pierścień wewnętrzny. Rozwiązanie takie skuteczniej ogranicza wpływ ścianek lub dna na­czynia na wskazania czujnika. Czujnik CD-3 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduk­tometrach.

Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, w tym także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie zdejonizowanej lub destylowanej, w wodach kotłowych i kondensatach, w wodach gruntowych i powierzchniowych, słabo zasolonych ściekach, oraz w rozcieńczonych roztworach soli, słabych zasad i słabych kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm) oraz w próbkach o przewod­ności właściwej powyżej 1 S/m (10 mS/cm), takich jak stężone roztwory soli, zasad oraz kwasów. Nie należy stosować czujnika w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m...1 S/m
  0,1 µS/cm...10 mS/cm
Stała czujnika 30 ± 5 m-1 (0,3 ± 0,05 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 40 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 15,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CDT-3

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CDT-3

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CDT-3, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CDT-3 został wykonany w wersji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemni­ków i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 16 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewodności. Skrajne pierścienie platynowe są zwarte, tworząc elektrodę zewnętrzną. Drugą elektrodą jest pierścień wewnętrzny. Rozwiązanie takie skuteczniej ogranicza wpływ ścianek lub dna naczynia na wskazania czujnika. Czujnik CDT-3 posiada wbudowany rezystor termiczny, ułatwiający stosowanie automatycznej kompensacji temperatury.

Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, w tym również w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie zdejonizowanej lub destylowanej, w wodach kotłowych i kondensatach parowych, w wodach gruntowych i powierzchniowych, słabo zasolonych ściekach, oraz w rozcieńczonych roztworach soli, słabych zasad i słabych kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm) oraz w próbkach o przewod­ności właściwej powyżej 1 S/m (10 mS/cm), takich jak stężone roztwory soli, zasad oraz kwasów. Nie należy stosować czujnika w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m...1 S/m
  0,1 µS/cm...10 mS/cm
Stała czujnika 30 ± 5 m-1 (0,3 ± 0,05 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-100 Ω, klasa B
Minimalna głębokość zanurzenia 40 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 15,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CDM-2

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CDM-2

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CDM-2, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów). Czujnik typu CDM-2 został wykonany w wer­sji zanurzeniowej i jest przy­stosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemników i naczyń, z otworami o śred­nicy nie mniejszej niż 12 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomia­rów w strumieniu roztworu. Jednakowa średnica korpusu czujnika, ułatwia jego montaż w naczyniach lub uchwytach z wą­skim otworem. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platy­nową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewod­ności. Czujnik typu CDM-2 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi ukła­dami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej. Zakres zastosowań obejmuje pomiary w wodzie destylowanej, wodzie oczyszczonej metodą odwróconej osmozy (RO), wo­dach gruntowych i powierzchniowych, ściekach oraz w roztworach soli, słabych zasad i kwasów mineralnych. Może być on także stosowany w akwarystyce słodkowodnej lub morskiej, do kon­troli stopnia zasolenia wody oraz podczas przygotowania lub wymiany wody w akwariach. Czuj­nik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,1 mS/m (1 µS/cm), takich jak stosowana w energetyce woda zdemineralizowana lub kondensaty parowe oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 10 S/m (100 mS/cm), takich jak stężone roztwory silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztwo­rach zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,1 mS/m...10 S/m
  1 µS/cm...100 mS/cm
Stała czujnika 60 ± 10 m-1 (0,6 ± 0,1 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC