CZUJNIKI PRZEPŁYWOWE HYDROMET

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CF-2

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CF-2

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny CF-2, znany także pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wer­sji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roz­tworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewodności. Czujnik CF-2 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej, wodach kotłowych i kondensatach parowych występują­cych w energetyce, wodach powierzchniowych i gruntowych, wodzie morskiej, ściekach przemysłowych lub w rozcieńczonych roztworach soli, zasad i słabych kwasów. Czujnik CF-2 nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm), oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 10 S/m (100 mS/cm), takich jak stężone roztwory niektórych soli oraz silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztworach zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m...10 S/m
  0,1 µS/cm...100 mS/cm
Stała czujnika 60 ± 20 m-1 (0,6 ± 0,2 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Średnica tubusów 6...7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CF-21

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CF-21

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CF-21, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wersji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roztworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosfe­rze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wyso­kiej przewodności. Czujnik CF-21 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obejmuje pomiary w wodzie destylowanej, wodach powierzchniowych lub gruntowych, ściekach przemysłowych, wodzie morskiej oraz w roztworach soli, zasad i rozcieńczonych roztworach silnych kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w roztworach o przewodności właściwej po­niżej 0,1 mS/m (1 µS/cm), jak stosowana w energetyce woda zdemineralizowana lub kon­densaty parowe oraz w roztworach o przewodności właściwej powyżej 20 S/m (200 mS/cm), ta­kich jak stężone roztwory niektórych soli oraz silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,1 mS/m...20 S/m
  1 µS/cm...200 mS/cm
Stała czujnika 100 ± 30 m-1 (1,0 ± 0,3 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Średnica tubusów 6...7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CF-201

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CF-201

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CF-201, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) rozcień­czonych roztworów wodnych (elektrolitów) i wód wysokiej czystości, w warunkach laborato­ryjnych. Czujnik CF-201 został wykonany w wersji przepływowej i przystosowany jest do pomia­rów ciągłych w strumieniu przepływającego roztworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyelimino­wanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanej próbki. Elektrody czuj­nika, w postaci współosiowych pierścieni, są wykonane z gładkiej platyny, tj. niepokrytej czernią platynową. Tego rodzaju rozwiązanie przyśpiesza reagowanie czujnika oraz stabilizuje wska­zania miernika. Czujnik CF-201 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Zastosowania czujnika CF-201 obejmują pomiary przewodności wody destylowanej lub zdejonizowanej, wód kotłowych i kondensatów parowych występujących w energetyce, oraz słabo zasolonych wód powierzchniowych i gruntowych, takich jak woda źródlana, deszczówka itp. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej powyżej 20 mS/m (200 μS/cm), takich jak silnie zasolona woda pitna, ścieki komunalne lub przemysłowe, woda morska, a także roztwory kwasów, zasad i soli o stężeniach powyżej 0,1 g/l.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01...20 mS/m
  0,1...200 μS/cm
Stała czujnika 10 ± 2 m-1 (0,1 ± 0,02 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Średnica tubusów 6...7 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał oprawki ok. 1 m
Wtyczka BNC
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CF-210

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CF-210

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CF-210, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wersji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roztworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosfe­rze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wyso­kiej przewodności. Czujnik typu CF-210 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktome­trach. Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodach gruntowych i powierzchniowych, w ściekach przemysłowych, wodzie morskiej, w roztworach soli, zasad i kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 1 mS/m (10 μS/cm), takich jak woda destylowana, wody kotłowe lub występujące w energetyce kondensaty. Nie należy stosować czujnika w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami i powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 1 mS/m...80 S/m
  10 µS/cm...800 mS/cm
Stała czujnika 1000 ± 200 m-1 (10 ± 2 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Średnica tubusów 6...7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CFT-2

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CFT-2

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CFT-2, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wer­sji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roz­tworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewodności. Czujnik typu CFT-2 posiada wbudowany rezystor termiczny, ułatwiający stosowanie automatycznej kompensacji temperatury.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym i zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obejmuje pomiary w wodzie destylowanej, wodach kotłowych, kondensatach parowych występujących w energetyce, wodach powierzchniowych i gruntowych, wodzie morskiej, ściekach przemysłowych oraz rozcieńczonych roztworach soli, zasad i słabych kwasów. Czujnik typu CFT-2 nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm), oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 10 S/m (100 mS/cm), takich jak stężone roztwory niektórych soli oraz silnych zasad i silnych kwasów. Nie należy stosować czuj­nika w roztworach zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodują­cych uszkodze­nie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m...10 S/m
  0,1 µS/cm...100 mS/cm
Stała czujnika 60 ± 20 m-1 (0,6 ± 0,2 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-1000 Ω, klasa B
Średnica tubusów 6...7 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CFT-21

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CFT-21

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CFT-21, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wersji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roztworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosfe­rze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wyso­kiej przewodności. Czujnik typu CFT-21 posiada wbudowany rezystor termiczny, ułatwiający stoso­wanie automatycznej kompensacji temperatury.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej, wodach powierzchniowych lub gruntowych, ściekach prze­mysłowych, wodzie morskiej oraz w roztworach soli, zasad i rozcieńczonych roztworach silnych kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej po­niżej 0,1 mS/m (1 µS/cm), takich jak stosowana w energetyce woda zdemineralizowana lub kon­densaty parowe oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 20 S/m (200 mS/cm), ta­kich jak stężone roztwory niektórych soli oraz silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztworach zanieczyszczonych olejami lub smarami i po­wodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,1 mS/m...20 S/m
  1 µS/cm...200 mS/cm
Stała czujnika 100 ± 30 m-1 (1,0 ± 0,3 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-1000 Ω, klasa B
Średnica tubusów 6...7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CFT-201

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CFT-201

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny CFT-201, znany także pod nazwą sondy konduktometrycz­nej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) rozcieńczonych roztworów wodnych (elektrolitów) i wód wysokiej czystości, w warunkach labo­ratoryjnych. Czujnik został wykonany w wersji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roztworu. Budowa czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanego roztworu. Elektrody czujnika, w postaci współosiowych pierścieni, zostały wykonane z gładkiej platyny, tj. nie pokry­tej czernią platynową. Rozwiązanie takie przyśpiesza reakcję czujnika i stabilizuje wskazania miernika. Czujnik CFT-201 posiada wbudowany termorezystor, ułatwiający stosowa­nie automatycznej kompensacji temperatury.

Zastosowania czujnika CFT-201 obejmują pomiary przewodności wody destylowanej lub zdejonizowanej, wód kotłowych i kondensatów parowych występujących w energetyce, oraz słabo zasolonych wód powierzchniowych i gruntowych, takich jak woda źródlana, deszczówka itp. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej powyżej 20 mS/m (200 μS/cm), takich jak silnie zasolona woda pitna, ścieki komunalne lub przemysłowe, woda morska, a także roztwory kwasów, zasad i soli o stężeniach powyżej 0,1 g/l.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01...20 mS/m
  0,1...200 μS/cm
Stała czujnika 10 ± 2 m-1 (0,1 ± 0,02 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-1000 Ω, klasa B
Średnica tubusów 6...7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CF-3

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CF-3

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CF-3, znany także pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wer­sji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roz­tworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej prze­wodności. Skrajne pierścienie platynowe są zwarte, tworząc elektrodę zewnętrzną. Drugą elek­trodą jest pierścień wewnętrzny. Rozwiązanie takie skuteczniej ogranicza wpływ ścianek lub dna naczynia na wskazania czujnika. Czujnik typu CF-3 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w kon­duktometrach.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej lub zdejonizowanej, w wodach kotłowych oraz kondensatach, w wodach gruntowych i powierzchniowych, słabo zasolonych ściekach, a także w rozcieńczonych roztworach soli, słabych zasad i słabych kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów próbkach o przewodności poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm) oraz w roztworach o przewodności właściwej powyżej 1 S/m (10 mS/cm), takich jak stężone roztwory soli, zasad i kwa­sów. Czujnika CF-3 nie należy stosować w roztworach zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m...1 S/m
  0,1 µS/cm...10 mS/cm
Stała czujnika 30 ± 5 m-1 (0,3 ± 0,05 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Średnica tubusów 6...7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CFT-3

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CFT-3

 

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CFT-3, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wersji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roztworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosfe­rze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wyso­kiej przewodności. Skrajne pierścienie platynowe są zwarte, tworząc elektrodę zewnętrzną. Drugą elektrodą jest pierścień wewnętrzny. Rozwiązanie takie skuteczniej ogranicza wpływ ścia­nek lub dna naczynia na wskazania czujnika. Czujnik typu CFT-3 posiada wbudowany termorezystor, ułatwiający stosowanie automatycznej kompensacji temperatury.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej lub zdejonizowanej, w wodach kotłowych oraz kondensatach, w wodach gruntowych i powierzchniowych, słabo zasolonych ściekach, a także w rozcieńczonych roztworach soli, słabych zasad i słabych kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm), a także w próbkach o przewodności właściwej powyżej 1 S/m (10 mS/cm), takich jak stężone roztwory soli, zasad i kwasów. Czujnika CFT-3 nie należy stosować w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami i powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m...1 S/m
  0,1 µS/cm...10 mS/cm
Stała czujnika 30 ± 5 m-1 (0,3 ± 0,05 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-100 Ω, klasa B
Średnica tubusów 6...7 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA