WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX–701

Wielofunkcyjny przyrząd CX-701 należy do nowej generacji precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Służy do pomiarów :
1. pH;
2. potencjału redox (mV);
3. jonometrycznych;
4. przewodności właściwej roztworów;
5. zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl lub TDS;
6. stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w % albo mg/l;
7. ciśnienia atmosferycznego w hPa;
8. temperatury roztworów lub powietrza w stopniach C, F i K .
9. umożliwia półautomatyczne miareczkowanie.
• Obsługa następuje za pomocą klawiszy generowanych na 10“ kolorowym, graficznym, podświetlanym ekranie dotykowym.
• CX-701 może być wykorzystywany do prac w laboratorium oraz do pomiarów w terenie, po umieszczeniu w specjalnie do tego celu przystosowanej walizce z akumulatorami (opcja).
• Zasilanie akumulatorowe umożliwia ciągłą pracę w terenie od 8 do 15 godzin (w zależności od wybranych funkcji pomiarowych i ustawienia jaskrawości wyświetlacza).
 
Istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru pięciu mierzonych wielkości z obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej, funkcja wybrana jako główna może być wyświetlana również w formie graficznej.
• Izolowane wejścia pomiaru pH , jonów i temperatury od wejść tlenu i przewodności.
• Dodatkowa informacja w formie okienek oraz komunikatów głosowych.
• Pamiętanie daty przyszłej kalibracji.
W funkcji pomiaru pH:
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwiająca ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Umożliwia odczytanie parametrów elektrody – buffer i slope.
W funkcji pomiaru przewodności:
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód, jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych.
• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0.2 do 1.0.
• Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek) za  pomocą specjalnego czujnika.
W funkcji pomiaru jonów
• Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC.
• Automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu.
• Automatyczne przeliczanie jednostek np. z mol/l na mg/l.
• Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców.
• Możliwość jednoczesnego pomiaru jonów i pH.
W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• Pomiar ciśnienia atmosferycznego z automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l.
• Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
• Galwaniczny czujnik tlenowy. Kalibracja 1 lub 2 punktowa.
• Prosta obsługa czujnika.
W funkcji pomiaru napięcia
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
• Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego Vref.
W funkcji miareczkowania
• Miareczkowanie potencjometryczne, konduktometryczne oraz kalorymetryczne z automatycznym wyznaczaniem wartości znaczących.
• Obsługa polega na wprowadzeniu objętości titranta.
• Wyniki miareczkowania przedstawiane w postaci serii z wyróżnieniem wartości znaczących.
Inne cechy
• Pamiętane wyniki zbierane na karcie SD 2 GB. Ilość pamiętanych wyników jest praktycznie  nieograniczona.
• Dwie możliwości współpracy z komputerem:
– przez podłączenie karty SD do komputera, co umożliwia przeniesienie zebranych w przyrządzie wyników,
– przez połączenie przyrządu z komputerem przez złącze USB, co umożliwia przesyłanie do  komputera wyników bieżących pomiarów lubzebranych w przyrządzie serii pomiarowych.
• Zapamiętywanie wyników pomiarów wszystkich jednocześnie mierzonych funkcji.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Skalowanie wykresów zarówno podczas obserwacji ciągłej jak i podczas analizy zebranych wyników, funkcja lupy.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Zasilanie przez zasilacz 15V.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• CX-701 otrzymał dwa złote medale na targach EUROLAB 2009