WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-601

Elmetron CX-601

• CX-601 mierzy pH, potencjał redox (mV), stężenie jonów, przewodność, zasolenie, zawartość tlenu rozpuszczonego w powietrzu, a także w wodzie, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.

• Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.

• Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar wybranych funkcji oraz ich wyświetlenie na ekranie.

• Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność i stabilność.

• Programowanie parametrów jest wyjątkowo łatwe.

• Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach ułatwia obsługę.

• Zabudowane gniazda umożliwiają jednoczesny pomiar pH (lub potencjału redox, względnie jonów), przewodności i zasolenia, tlenu rozpuszczonego w wodzie bądź w powietrzu oraz temperatury.

• Oprócz zasilania przez zasilacz istnieje możliwość zasilania przez zewnętrzny akumulator, co pozwala na długotrwałe pomiary w warunkach polowych bez doprowadzenia zasilania z sieci. Takie

rozwiązanie znajduje zastosowanie w stacjach pomiarowych znajdujących się w terenie.

Elmetron CX-601

Charakterystyczne cechy poszczególnych funkcji.

 

W funkcji pomiaru pH

• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.

• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.

• Dla wzorców automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wraz ze zmianą temperatury.

• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.

• Automatyczna ocena stanu elektrody.

• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.

• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód redestylowanych, czystych wód, roztworów związków chemicznych, ścieków, past, serów itp.

• Zapewniono precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

• Gniazdo pH jest izolowane od gniazda przewodności, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar pH i przewodności w jednym naczyniu.

 

W funkcji pomiaru przewodności:

• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód, jak i solanek.

• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.

• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.

• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych.

• Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.

• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.

• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie

stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.

• Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0.2 do 1.0.

 

W funkcji pomiaru jonów

• Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi

w zależności od mierzonego jonu i wyposażonymi w złącze BNC.

• Automatyczne podstawianie masy molowej po wybraniu odpowiedniego jonu.

• Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l.

• Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców.

 

W funkcji pomiaru napięcia

• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

• Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia

referencyjnego – Vref.

 

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

• Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie lub pomiar zawartości tlenu w powietrzu.

• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu.

• Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji

pomiaru tlenu i przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru w mg/l.

• Ogniwowy czujnik tlenowy trwały i prosty w obsłudze.

• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.

• Szeroki zakres pomiarowy.

 

W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego

• Miernik ciśnienia atmosferycznego jest umieszczony w przyrządzie.

• Pomiar ciśnienia jako osobnej funkcji wprowadzanej na ekran

• Możliwość wyboru jednostki: hPa, Bar, mmHg.

 

W funkcji pomiaru temperatury

• Wybór jednostki: 0C, 0F, K.

• Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność.

 

Inne cechy

• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.

• Możliwość obserwacji na ekranie wyniku pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

• Funkcja zegara z kalendarzem.

• Pamięć wewnętrzna 2000 kompletów wyników pomiaru wybranych funkcji, zbieranych

pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.

• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.

• Regulacja jaskrawości podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego

• Tryb oszczędny podświetlenia ekranu – przydatny podczas korzystania z akumulatora

zewnętrznego.

• Pamiętanie daty następnej kalibracji.

• Do wyboru język polski, angielski lub niemiecki.

• Możliwość połączenia z PC przez USB.

• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

• Korzystny stosunek ceny do dokładności przyrządu oraz rozbudowanych funkcji dodatkowych.