WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX–401

• W przyrządzie o zminimalizowanych wymiarach zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 401.
• CX-401 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
• Przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.
• Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.

W funkcji pomiaru pH
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3. elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w  terenie).
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody (buffer i slope).
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

W funkcji pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub wyznaczenie tej stałej  w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K dwóch czujników konduktometrycznych, obsługujących  pełny zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
• Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl.
• Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru  przewodności.
• Kompensacja oporności kabla zawarta w programie przyrządu.
• Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek).

W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• Możliwość pomiaru tlenu w powietrzu oraz czystości tlenu technicznego.
• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu zawartego w wodzie w mg/l.
• Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w mg/l.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Galwaniczny czujnik tlenowy.
• Prosta obsługa czujnika tlenowego.
• Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu w wodzie umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.

• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i  datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie daty przyszłej kalibracji.
• Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznym ładowaniem przez zasilacz.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 lub opcjonalnie USB poprzez adapter.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.